WŁĄCZ SIĘ! – aktywna integracja
w powiecie dębickim i ropczycko – sędziszowskim

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym


Formy wsparcia

Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji

Usługi integracji o charakterze społecznym i zdrowotnym

Poradnictwo specjalistyczne

Usługi integracji o charakterze zawodowym

Zapraszamy osoby

z powiatu dębickiego, oraz powiatu ropczycko – sędziszowskiego, które spełniają poniższe kryteria:
• bezrobotne/ bierne zawodowo
• zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Zapraszamy również osoby długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo, bez doświadczenia zawodowego, o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji zawodowych, niepełnosprawne.