Formy wsparcia

• Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji:
– przeprowadzenie wywiadu psychologicznego (40 osób.*2 godz. = 80 godzin)
– diagnoza sytuacji zawodowej (40 osób * 3 godz. = 120 godzin)
– opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (40 osób * wg potrzeb)

• Realizacja ścieżki reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zdrowotnym:
– wsparcie Life-coacha (40 osób * min 1 godz. w miesiącu/ wg potrzeb);
– warsztaty rozwoju osobistego (40 osób/ 4 grupy po 10 osób * 12 godzin/grupa, 2 spotkania po 6 godzin);
– usługi prozdrowotne- m.in. okulista, dentysta, dietetyk (20 osób);
– usługa w zakresie zmiany wizerunku – fryzjer i/lub kosmetyczka i/lub stylistka (20 osób)

• Poradnictwo specjalistyczne:
– wsparcie psychologiczne (wg potrzeb);
– pomoc prawna (wg potrzeb)

• Realizacja ścieżki reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym
– szkolenie zawodowe dobrane adekwatnie do potrzeb i możliwości danej osoby na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb (40 osób * 150 godzin);
– egzamin zewnętrzny (40 osób);
– 5 miesięczne staże zawodowe (40 osób);
– pośrednictwo pracy – (40 osób wg potrzeb)

Uczestnicy Projektu (zamieszkujący poza miejscowością odbywania się zajęć) będą mieć zapewniony zwrot kosztów dojazdu, a także zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną podczas korzystania przez UP z doradztwa psychologicznego, zawodowego, indywidualnej ścieżki reintegracji, wsparcia Life-coacha, warsztatów rozwoju osobistego, usługi pozdrowotne, usługi w zakresie wizerunku, wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, szkoleń zawodowych, staży (nie dotyczy zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną).

Uczestnicy Projektu otrzymają stypendium szkoleniowe i stażowe.